Tribute Video: Notorious B.I.G. - "Big Poppa"


Hopefully you know its Christopher Wallace's aka Biggie Smalls Birthday. Happy Birthday B.I.G!!